Deelnemersvoorwaarden Qlever pilot 

Je hebt aangegeven deel te willen nemen aan de pilot voor het product Qlever. In dit document leggen we je uit welke afspraken gelden tussen jou en ons.
In de Bijlage (onderaan de voorwaarden) vind je informatie over de toestemming die je ons geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens.


1 Definities
Om dit document zo kort en leesbaar als mogelijk te houden, willen we een paar woorden definiëren.
Qlever: het product dat je tijdens de pilot kunt testen en gebruiken via een app op je mobiel. 

App: de software met de naam Qlever die wij je tijdens de pilot ter beschikking stellen.
Jij: de deelnemer aan de pilot.
Wij: de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd in Amsterdam, maar we hebben kantoren door heel Nederland. We zijn ook bekend onder de naam “Rabobank”. (nb. In de algemene voorwaarden kun je meer informatie over ons vinden.)
Voorwaarden: deze “Deelnemersvoorwaarden Qlever pilot”.
Algemene voorwaarden: de ‘’Voorwaarden voor betalen en online diensten van de Rabobank 2020” en de door Rabobank aangewezen vervangers daarvan.
Pilot: de pilot voor het product Qlever waarover we afspraken maken in deze voorwaarden. 

Mobiel: de mobiele telefoon waarop je de app installeert en gebruikt.
Qlever rekening: een in de app gekoppelde rekening bij Rabobank of een andere bank.
Bank: een andere bankinstelling dan Rabobank.
Bankinstelling: Rabobank en andere banken
Trigger: een door jou ingestelde conditie in Qlever.
Regel: een door jou in Qlever ingestelde actie. In de regel leg je vast welke betaalopdracht voor jou wordt klaargezet als een bij – of afschrijving op een rekening voldoet aan een trigger die je hebt ingesteld.

2 Wat is Qlever?
Met Qlever kun je onder meer rekeninginformatie van je Qlever rekeningen inzien. Ook kun je triggers instellen waardoor bij bepaalde bij- of afschrijvingen op een Qlever rekening, een betaalopdracht voor een overboeking naar een andere Qlever rekening wordt klaargezet.
Op 
www.qlever.money vind je meer informatie over Qlever.

Als je je Qlever rekening bij een andere bank aanhoudt, treden wij op als rekeninginformatiedienstverlener en als betalingsinitiatiedienstverlener.


3 Wat houdt de pilot in en wat verwachten we van jou als deelnemer?
Tijdens de pilot willen we met jou testen of Qlever en de app voldoen aan de wensen van toekomstige klanten. Wij kijken bijvoorbeeld naar de manier waarop je Qlever gebruikt, en hopen dat je meewerkt aan het beantwoorden van vragen over jouw gebruik van Qlever.

Hou er rekening mee dat wij de pilot, Qlever en de app op elk moment kunnen wijzigen, opschorten of beëindigen.


4 Start en einde pilot of jouw deelname
De pilot start op 14 maart 2021 en eindigt op 15 juni 2021
Wij hebben het recht de pilot op elk moment voor 15 juni 2021 te beëindigen.
Jouw deelname aan de pilot start als je van ons de mail ontvangt waarin we je uitnodigen deel te nemen aan de pilot en de app te installeren.
Jouw deelname aan de pilot eindigt 60 dagen na ontvangst van de in de vorige zin bedoelde mail, of op 8 juni als dat eerder is.
Je kunt op elk moment stoppen met Qlever voor één, meer of alle rekeningen.

Als je meteen wilt stoppen, verwijder je de rekening(en) in het rekeningoverzicht in de app.
Als je Qlever niet meer gebruikt voor een rekening, dan verwijderen wij de rekeninginformatie over die rekening:
a) meteen nadat je die rekening hebt verwijderd in het rekeningoverzicht in de app,

 b) of meteen nadat jouw deelname aan de pilot is geëindigd.


5 Wat zijn de eisen aan jouw deelname?
5.1 Om deel te kunnen nemen aan de pilot, moet je een volwassen particuliere Rabobank klant zijn met een Rabobank betaalrekening die alleen/mede op jouw naam staat. Ook moet je een zogenaamde online dienst van ons gebruiken, zoals Rabo Online Bankieren. (nb. In de algemene voorwaarden kun je teruglezen wat een online dienst is.)
Deelname is trouwens persoonlijk: je mag anderen niet in jouw plaats laten deelnemen aan de pilot of Qlever gebruiken of de app laten installeren.


5.2 Je kunt Qlever alleen gebruiken via de app. De app werkt het beste op een Iphone nieuwer dan de Iphone 6.


6 Installeren app
Je kunt de app downloaden en vervolgens installeren via TestFlight of via AppCenter. We leggen je dit uit in een download en installatie-instructie. Die instructie ontvang je bij de start van jouw deelname aan de pilot.


7 Rekeningen koppelen: rekeninginformatiedienst
7.1 Je bepaalt zelf met welke rekening(en) je deelneemt aan de pilot. In principe alleen eigen rekeningen bij Rabobank, ING en ABN. We melden het als ook rekeningen bij andere banken gekoppeld kunnen worden. Alleen de rekeningen waarvoor de betreffende bankinstelling dat toestaat, kunnen gekoppeld worden.

7.2 Als je met een bepaalde rekening wilt deelnemen aan de pilot, moet je die rekening via de app koppelen aan Qlever. In de schermen van de bankinstelling waar je die rekening aanhoudt, kies je voor welke rekening(en) je Qlever wil gebruiken.
Let op: de eerste rekening die je koppelt, moet een Rabobank rekening zijn!


7.3 Door het koppelen van een rekening in die schermen, geef je ons toestemming alle beschikbare rekeninginformatie van de gekozen rekening op te halen. Dus ook de rekeninginformatie die meer dan 90 dagen oud is.
Bij het geven van de toestemming, gebruik je de beveiligingsmiddelen van de bankinstelling waar je die rekening aanhoudt. Houd je daarbij aan de afspraken die gelden tussen jou en die bankinstelling over die beveiligingsmiddelen.


7.4 Welke rekeninginformatie over externe rekeningen wij je kunnen laten zien, hangt ook af van de rekeninginformatie die wij bij de bankinstelling kunnen ophalen. Ook is het mogelijk dat rekeninginformatie die je wel bij de bankinstelling ziet, niet terugvindt in Qlever. Bijvoorbeeld sommige details over een betaling.


7.5 Qlever laat je rekeninginformatie over jouw rekening(en) zien in de app. Wij controleren niet of die informatie juist, actueel en volledig is. De rekeninginformatie die je van de bankinstelling krijgt, is leidend. Heb je een vraag over de rekeninginformatie van een rekening? Of zie je een fout of een betaling waarvoor je geen toestemming hebt gegeven? Neem dan direct contact op met de bank waar je de rekening hebt, op de manier die daarover met jou is afgesproken.


8 Triggers en regels instellen en aanpassen
Je kunt verschillende soorten triggers en regels instellen in de app. Welke triggers en regels beschikbaar zijn, vind je in de app. Wij kunnen op elk moment soorten triggers en/of regels toevoegen of verwijderen. Als jij een trigger of regel gebruikt die door ons wordt verwijderd, zullen we je daar per mail over informeren.

Een ingestelde regel kun je op elk moment aanpassen, pauzeren of verwijderen via de app.


9 Wat als trigger geactiveerd wordt?
Als een bij – of afschrijving op een rekening voldoet aan de conditie die jij voor een trigger hebt ingesteld, zet Qlever de ook door jou ingestelde betaalopdracht voor je klaar in de app. Je krijgt daarover een notificatie vanuit de Qlever app.
Je bepaalt zelf of je die betaalopdracht wel of niet wil geven. Je kunt de betaalopdracht ook zelf verwijderen.
Tijdens de pilot kun je trouwens alleen betalingen doen tussen jouw in de app gekoppelde rekeningen. Wel zo overzichtelijk.


Als je de klaargezette betaalopdracht wil geven, moet je daarvoor toestemming geven op de manier die je hebt afgesproken voor de rekening waarvan je de overboeking wil doen.
Als je die rekening bij ons hebt, gelden dus de afspraken die wij als Rabobank daarover met jou hebben gemaakt.
En als je de rekening bij een andere bank hebt, gelden de afspraken tussen jou en die bank.


Bij het geven van je toestemming voor de betaalopdracht, gebruik je de Rabobank beveiligingsmiddelen als het een Rabobank rekening is. En de beveiligingsmiddelen van de andere bank als je de rekening bij die bank hebt.
Houd je aan de afspraken die gelden voor het gebruik van die beveiligingsmiddelen.


Jouw toestemming voor uitvoering van de betaalopdracht wordt op de gebruikelijke manier gecontroleerd door de bank waarbij je de rekening hebt.
Als je vindt dat de betaalopdracht niet of niet goed is uitgevoerd, neem je contact op met je bank. Of met ons als de betaalopdracht van een Rabobank rekening is gegeven.


Samengevat zet Qlever eventuele betaalopdrachten alleen klaar conform jouw instellingen in de trigger. Zodra je jouw toestemming hebt gegeven voor de uitvoering van de betaalopdracht, gelden de afspraken die je over betaalopdrachten hebt gemaakt met de bankinstelling waar je de rekening hebt. Dat kan dus ook Rabobank zijn.


10 Wat doen we met jouw gegevens?
We gebruiken de gegevens die we door jouw deelname krijgen voor de uitvoering van de pilot en het evalueren en verbeteren van Qlever. Na afloop van de pilot wissen we alle gegevens weer, tenzij de wet verlangt dat we (bepaal)de gegevens bewaren of we gegevens nodig hebben voor reconstructie of bewijsdoeleinden.
Meer informatie vind je in ons privacy statement www.rabobank.nl/particulieren/privacy


11 Hoe communiceren we met elkaar?
Communicatie over de pilot en jouw gebruik van Qlever tussen ons vindt in principe plaats via de mail.
Wij adresseren onze mails aan jou aan het mailadres dat je aan ons hebt opgegeven bij je aanmelding voor deelname aan de pilot.
Jouw mails aan ons kun je sturen aan: hello@qlever.money

Je kunt ons ook via whatsapp bereiken via de service tab in de app.


12 Evaluatie
Belangrijk onderdeel van de pilot is natuurlijk jouw mening over Qlever. We zullen je ongeveer twee maanden nadat je met Qlever bent gestart een vragenlijst toesturen. Ook is het mogelijk dat we je vragen of we je mogen interviewen. We stellen het op erg prijs als je hier aan meedoet.
De informatie die we via de vragenlijst of bij een interview van je ontvangen, zullen we vertrouwelijk behandelen.


13 Aansprakelijkheid
Je neemt deel aan een pilot. Dat betekent ook dat alles misschien niet zonder fouten en storingen functioneert. Daarom zijn wij tegenover jou niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de pilot dan wel jouw gebruik van Qlever of de app.


14 Gedeeltelijke toepasselijkheid algemene voorwaarden
Je bent al Rabobank klant, en we hebben in de algemene voorwaarden het nodige met je afgesproken.
Het bepaalde in Hoofdstukken 1 tot en met 5 van de algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de pilot en jouw gebruik van Qlever en de app.Informatie over het geven van toestemming

In de schermen waarmee je jouw deelname aan de pilot bevestigt, vragen we je ook om je toestemming.
Jouw toestemming hebben wij nodig voor het krijgen, verwerken en bewaren van de persoonsgegevens die nodig zijn om je de Qlever dienst te kunnen verlenen.

A.Voor welke verwerkingen wij toestemming ?
Wij vragen jouw toestemming voor de verwerkingen met jouw persoonsgegevens die nodig zijn om je de Qlever dienst te kunnen verlenen.
Zo zullen wij de rekeninginformatie van jouw in de app gekoppelde rekeningen ophalen bij de bankinstellingen en toetsen aan de door jou in de app ingestelde regels en triggers.
Als de rekeninginformatie voldoet aan een conditie van een trigger, zullen wij een betaalopdracht voor je samenstellen en je daarover informeren.
Als je een betaalopdracht wil geven, zullen wij daarover persoonsgegevens uitwisselen met de bankinstelling waar je de rekening aanhoudt.
Daarnaast ben je deelnemer aan de pilot. Daarom verwerken we ook persoonsgegevens die we nodig hebben om jou als deelnemer te registreren en om met je te kunnen communiceren.


B.Welke persoonsgegevens verwerken we ?
We verwerken de persoonsgegevens die we van je ontvangen in het kader van je deelname aan de pilot. Daarnaast verwerken we de persoonsgegevens die we ontvangen over de rekeningen waarmee je deelneemt aan de pilot.


C. Toestemming intrekken
Je kunt je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens intrekken door simpelweg te stoppen met Qlever. Dat doe je door al je rekening(en) in het rekeningoverzicht in de app te verwijderen. Zie artikel 4 van de voorwaarden daarover.
Je stopt dan dus ook je deelname aan de pilot en je gebruik van Qlever.

 

Contact

Qlever.money                                                          Pilot voorwaarden                                                     18-02-2021 

Qlever.money                                             Pilot voorwaarden                                       18-02-2021